Cargo Sad Service

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Dopuszczenie do obrotu

Procedura:  dopuszczenie do obrotu

ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych.

Zgłoszenie celne towarów do procedury dopuszczenie do obrotu może być dokonane w formie:

1.pisemnej,

2.z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,

3.ustnej, albo

4.w formie innej czynności uważanej za zgłoszenie celne (np. przejście zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia”).

Zgłoszenie do procedury dopuszczenie do obrotu powinno być złożone w formie elektronicznej bądź pisemnej, chyba że przepisy prawa celnego przewidują możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej lub innej czynności.

Zgłoszenie celne w formie elektronicznej w procedurach przywozowych dokonywane jest w systemie CELINA poprzez przesłanie pliku w formacie XML. Powinno ono zostać sporządzone zgodnie ze specyfikacją techniczną XML publikowaną na stronach internetowych MF dla ww. systemu. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu składania zgłoszenia w formie elektronicznej są opisane w informacji dotyczącej systemu CELINA oraz w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych.

W przypadku zgłoszenia celnego w formie pisemnej zastosowanie ma formularz SAD, z którego dane wprowadzane są do systemu CELINA przez funkcjonariusza celnego. Odpowiednie karty zestawu dokumentu SAD są publikowane do pobrania na stronach internetowych MF zakładce przewidzianej dla zgłoszeń celnych.

Do pisemnego zgłoszenia celnego w dopuszczenie do obrotu przedkłada się dokumenty, w szczególności:

-fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów

-specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,

-pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem towarów,

-dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeśli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy,

-certyfikat wystawiony przez producenta ( CE ) lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji towarowej towaru,

-dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów,

-inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

Natomiast dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego nie są przedstawiane organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem, chyba że ich przedłożenie jest konieczne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. Dokumenty, które nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, do chwili zwolnienia towarów są przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów – przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej (§ 20 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne).

Zgłoszenie celne w formie ustnej.

Zgłoszenie w formie ustnej ma zastosowanie w przypadkach określonych w art. 225, z uwzględnieniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz § 21 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Ta forma zgłoszenia dotyczy, w szczególności, następujących towarów:

a) towary pozbawione charakteru handlowego:

— znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, lub

— przesyłane do osób fizycznych, lub

— w innych przypadkach o niewielkim znaczeniu, o ile zezwolą na to organy celne;

b) towary o charakterze handlowym, pod warunkiem że:

— ich całkowita wartość za przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza progu statystycznego ustanowionego obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, oraz

— przesyłka nie jest częścią serii podobnych przesyłek, oraz

— towary nie są przewożone przez niezależnego przewoźnika jako część większego transportu;

c) towary uprzednio wywiezione, np. środki transportu, opakowania, sprzęt radiowy i telewizyjny do produkcji i nadawania, zwierzęta domowe towarzyszące podróżnemu, jeżeli są one towarami korzystającymi ze zwolnień jako towary zwrócone;

Zgłoszenie w tej formie nie ma zastosowania w przypadku towarów, w odniesieniu do których wnosi się o zwrot refundacji albo należności celnych, bądź które podlegają środkom zakazów lub ograniczeń, lub jakimkolwiek innym szczególnym formalnościom.

Zgłoszenie celne poprzez dokonanie innej czynności przewidzianej przepisami prawa celnego.

Zgłoszenie poprzez dokonanie innej czynności ma zastosowanie w przypadkach określonych w art. 230, z uwzględnieniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego. Jest to najprostsza forma zgłoszenia polegająca na:

a) w przypadku dostarczenia towarów do urzędu celnego (lub miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny):

– przejściu zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia” w urzędzie celnym, w którym istnieje system dwóch pasów,

– przejściu przez urząd nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów, bez dokonywania zgłoszenia z własnej woli;

b) w przypadku towarów o niewielkim znaczeniu i zwolnionych z obowiązku dostarczenia ich do urzędu celnego zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 38 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (m.in. ruch turystyczny, ruch przygraniczny), poprzez samą czynność przekroczenia granicy obszaru celnego Wspólnoty, pod warunkiem, że towary te nie podlegają należnościom celnym przywozowym.

W opisany powyżej sposób mogą być zgłoszone do procedury dopuszczenie do obrotu wyłącznie towary pozbawione charakteru handlowego, znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego i uprawnione do zwolnienia od należności celnych przywozowych, albo towary zwolnione z tych należności na podstawie Tytułu II Rozdziału X rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, albo środki transportu uprawnione do zwolnień jako towary powracające.

Z możliwości stosowania tej formy zgłoszenia celnego wyłączone są (podobnie jak przy zgłoszeniu ustnym)towary,w odniesieniu do których wnosi się o udzielenie refundacji lub zwrot należności celnych bądź które podlegają środkom zakazów lub ograniczeń albo jakimkolwiek innym szczególnym formalnościom.

Źródło „dopuszczenie do obrotu”: finanse.mf.gov.pl

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]