Cargo Sad Service

FAQ – Agencja Celna – Na tej stronie będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane pytania.

 

Co to jest agencja celna?

Agencja celna jest podmiotem uprawnionym do dokonywania przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym w imieniu swoich mocodawców (klientów).

Dlaczego podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą powinien korzystać z usług agencji celnej?

Ponieważ jest to wyspecjalizowana jednostka, powołana w celu zabezpieczenia przed urzędem celnym interesów swoich klientów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zatrudniony w agencji celnej personel, wciąż doskonalący swoje kwalifikacje, powoduje ze jej klienci nierzadko unikają znacznych obciążeń fiskalnych i logistycznych. Szczególnie w polskich warunkach, często zmieniających się przepisów prawa ma to duże znaczenie.

Jakie dokumenty niezbędne są do dokonania odprawy celnej?

Do dokonania odprawy celnej wymagane jest bezwzględnie:

  • Przetłumaczona faktura.
  • Specyfikacja towarów lub lista towarowa, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji.
  • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP(w przypadku zmiany adresu firmy NIP-2,3,5 lub 6).
  • Wyciąg z Rejestru Handlowego lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenie – koncesje, jeśli działalność objęta jest wymogiem jej uzyskania.
  • Upoważnienie do zgłoszenia towarów, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela.
  • Inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych lub przepisów szczególnych.
W jakich sytuacjach wystarczy kopia faktury?

W wypadkach braku oryginału faktury, za dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów może być uznana kopia faktury przy wartości nie przekraczającej równowartości 70 EURO albo dla towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i zerowej stawce podatkowej.

Co powinna zawierać faktura celna?

Faktura powinna zawierać w szczególności: nazwę i adres kontrahenta, nazwę i adres nabywcy, numer, miejsce i datę wystawienia, rodzaj i ilość towarów oraz jego wartość wyrażoną w walucie wymienialnej lub walucie polskiej, cenę jednostkową, kraj pochodzenia towarów, warunki dostawy (wg INCOTERMS 1990).

Co powinno zawierać tłumaczenie faktury?

Tłumaczenie faktury winno zawierać elementy niezbędne do prawidłowego zaklasyfikowania towarów do poz. PCN, a w szczególności: nazwę towaru, materiał z jakiego wytworzono towar. Opis zasady działania (w przypadku urządzeń) lub(i), rodzaj i opis urządzeń, do których towar zostanie wykorzystany. Parametry w jednostkach (np. fizycznych), specyficznych dla danego towaru (np. żarówka 220V 75W). W przypadkach uzasadnionych można zrezygnować z niektórych z w/w punktów. Tłumaczenie należy (w miarę możliwości) napisać na oddzielnym blankiecie. Należy je czytelnie podpisać, podając nr D.O. osoby tłumaczącej.

W jakim czasie należy dokonać zgłoszenia celnego?

Zgłoszenie powinno być dokonane, licząc od daty złożenia deklaracji skróconej w terminie do: 1. Dziewięćdziesiąt dni przy przewozie drogą morska. 2. dwadzieścia dni przy przewozie inna drogą niż morska. Terminy te mogą być przedłużone przez organ celny, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, złożony przed upływem terminu, odpowiednio o 30 dni i o 7 dni.