Cargo Sad Service

Polityka prywatności

Z uwagi na konieczność uregulowania zasad przetwarzania i powierzania danych osobowych w związku ze świadczonymi przez firmę Cargo Sad Service Małgorzata Jankowska ( zwaną dalej CSS ) usługami –
– Polityka prywatności reguluje prawa i obowiązki CSS oraz jej Klientów w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych. (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej RODO).

Charakterystyka relacji w trakcie przetwarzania danych osobowych w trakcie świadczenia usług przez CSS:

1. CSS świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej logistyki towarów, w tym: Agencji Celnej, spedycji drogowej, morskiej,lotniczej, kolejowej, transportu itp. ( zawanych dalej: usługami CSS )
2. W trakcie realizacji usług CSS, na zlecenie swoich klientów CSS występuje jako podmiot przetwarzający dane osobowe, powierzane mu przez Klientów, będących administratorami tychże danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Obowiązki stron występujących w procesie realizacji usług CSS, w zakresie ochrony danych osobowych
2. Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług CSS, obejmuje:
W przypadku usług CSS, Klient powierza do przetwarzania dane:
a. Imię i nazwisko
b. Numer telefonu służbowego,
c. Służbowy adres e-mail pracowników wyznaczonych do współpracy z CSS,
d. Nazwa firmy,
e. Adres siedziby,
f. Adresy miejsc prowadzenia działalności,
g. Imię i nazwisko własne Klienta, jeśli forma prawna Klienta to jednoosobowa działalność gospodarcza, NIP, REGON, Pesel,
h. Nr rachunku bankowego,
i. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, pesel, adres email, nr telefonu
j. Dane osoby odbierającej dokumenty lub przesyłki w tym : firmy, imię i nazwisko kierowcy, numer dowodu osobistego kierowcy, numer paszportu kierowcy, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w okresie realizowania usług CSS na rzecz Klientów, chyba że, którakolwiek ze stron jest zobowiązana do ich dalszego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.

5. Każda ze stron przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej polityce prywatności lub na udokumentowane polecenie strony występującej jako administrator, chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego prawo Unii lub prawo Państwa członkowskiego, któremu podlega; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
6. Każda ze stron niniejszej polityki prywatności, zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z prawem.
7. Każda ze stron, występując jako podmiot przetwarzający, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania administratora, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących tych danych.
8. Uwzględniając charakter przetwarzania, podmiot przetwarzający pomaga pdministratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
9. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, podmiot przetwarzający zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych do nowych przepisów.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest również do zgłaszania administratorowi danych, niezwłocznie, wszelkich sytuacji, które mogły umożliwić dostęp do powierzonych danych osobowych osobom nieuprawnionym.
11. W sytuacjach nadzwyczajnych (zdarzenia mogące skutkować lub skutkujące utratą danych osobowych albo ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym), gdy niemożliwe jest uzyskanie zgody administratora, podmiot przetwarzający może dokonać czynności nieobjętych zakresem i celem wskazanym w niniejszym polityce prywatności, wyłącznie w zakresie zmierzającym do zachowania bezpieczeństwa danych.
12. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o współpracy, podmiot przetwarzający zobowiązuje się na żądanie klienta do trwałego usunięcia wszelkich powierzonych danych osobowych i ich kopii , za wyjątkiem danych osobowych, do zachowania których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
13. CSS występująca jako administrator danych, nie wyraża zgody na dalsze powierzenie przez podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych.
14. Klienci występując jako administratorzy danych, wyrażają zgodę na dalsze powierzenie powierzonych danych osobowych, w zakresie w jakim tego wymaga realizacja usług CSS.
15. Podmiot przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy oraz RODO, dotyczących zabezpieczenia danych osobowych ponosi odpowiedzialność, jak Administrator danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy oraz RODO.

Obowiązywanie Polityki prywatności

1. Niniejszy polityka prywatności obowiązuje w okresie obowiązywania umowy o współpracy.
2. Każda ze stron, występując jako podmiot przetwarzający, zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem danych osobowych oraz powierzone dane osobowe, w czasie obowiązywania niniejszego polityki prywatności, jak również bezterminowo po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o współpracy.

Współpraca stron

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad realizacją postanowień polityki prywatności
2. Od dnia 25.05.2018r. w firmie nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej polityki prywatności oraz zgodnością wewnętrznych regulacji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych sprawuje właściciel firmy, z którym należy kontaktować się w formie mailowej pod adresem: info@cargosad.pl

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywtności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy, RODO, oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Polityka prywatności CSS wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

Cargo Sad Service RODO
CSS RODO