EORI

Rejestracja EORI

Każdy importer czy eksporter, który prowadzi wymianę z krajami poza unijnymi powinien być zarejestrowany w systemie EORI.

Rejestrację numeru można  zlecić to naszej firmie.

Koszt usługi – rejestracja EORI – 150,00 PLN / netto

Do rejestracji EORI potrzebujemy upoważnienie .

Upoważnienie można dostarczyć w postaci pliku PDF podpisanego profilem zaufanym

lub wysłać oryginał w 2 egzemplarzach wraz z potwierdzeniem wpłaty skarbowej oraz wydruku KRS lub CEIDG. na  adres naszej firmy:

Cargo Sad Service

ul. Komitetu Obrony Robotników 39 lok. 217, 02-148 Warszawa

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Rejestracja EORI

Podstawę prawną nadawania numeru EORI stanowi art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (UKC) – Dz. Urz. UE L269 tom. 56 z 10.10.2013 r.

Nadany numer EORI jest niepowtarzalny i unikalny w całej UE.

Numer EORI nadawany każdemu przedsiębiorcy i, w stosownych przypadkach, innym osobom, stosowany jest do celów identyfikacji tych osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy:

dokonujący czynności przed organami celnymi podlegają jednokrotnej rejestracji,

mający siedzibę w UE są rejestrowani w celu uzyskania numeru EORI przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę,

z krajów trzecich (spoza UE) mogą wystąpić o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE. Najpóźniej w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej, wymagającej posługiwania się tym numerem, jeśli wcześniej nie  mieli nadanego numeru EORI w innym kraju członkowskim,

Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

Rejestracja EORI

Zapraszamy również do korzystania z naszych innych usług:

Odprawy celne w przywozie i wywozie, przesyłek pocztowych, drogowych, morskich i lotniczych.

Spedycja drogowa, morska, lotnicza, pocztowa.

Doradztwo celne.