Cargo Sad Service

Rejestracja EORI - Cargo Sad Service

Rejestracja EORI

Każdy importer czy eksporter, który prowadzi wymianę z krajami poza unijnymi powinien być zarejestrowany w systemie EORI.

Rejestrację numeru można zlecić naszej firmie.

Koszt usługi – rejestracja EORI – 150,00 PLN / netto

Do rejestracji EORI potrzebujemy upoważnienie.
Upoważnienie można dostarczyć w postaci pliku PDF podpisanego profilem zaufanym lub wysłać oryginał w 2 egzemplarzach wraz z potwierdzeniem wpłaty skarbowej oraz wydruku KRS lub CEIDG. na  adres naszej firmy:

Cargo Sad Service
ul. Komitetu Obrony Robotników 39 lok. 217, 02-148 Warszawa

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Podstawę prawną nadawania numeru EORI stanowi art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (UKC) - Dz. Urz. UE L269 tom. 56 z 10.10.2013 r. Nadany numer EORI jest niepowtarzalny i unikalny w całej UE. Numer EORI nadawany każdemu przedsiębiorcy i, w stosownych przypadkach, innym osobom, stosowany jest do celów identyfikacji tych osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy: dokonujący czynności przed organami celnymi podlegają jednokrotnej rejestracji, mający siedzibę w UE są rejestrowani w celu uzyskania numeru EORI przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, z krajów trzecich (spoza UE) mogą wystąpić o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE. Najpóźniej w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej, wymagającej posługiwania się tym numerem, jeśli wcześniej nie  mieli nadanego numeru EORI w innym kraju członkowskim, Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.